Moya Tosh

Eye of Ra (detail). Ceramic.
Eye of Ra (detail). Ceramic.

Moya in the studio.
Moya in the studio.